Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 08/03/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 10G 10H 10I 10K 10M
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 GDCD - Cô HàGD TIN - Cô Đ.Lý VAN - Cô Thủy TIN - Cô Hằng SINH - Cô Hạnh TOAN - Cô P.Hương DIA - Cô VânAnh Anh - Cô Ngọc LY - Cô Phượng HOA - Cô H.Thanh SINH - Cô Hiền HOA - Cô Hương VAN - Cô Huyền VAN - Cô P.Hà NN - Cô Liên
3 DIA - Cô Thanh TOAN - Cô P.Hương VAN - Cô Thủy TOAN - Thầy Sỹ TIN - Cô Hằng TIN - Cô Đ.Lý TOAN - Thầy Quang Anh - Cô Ngọc DIA - Cô VânAnh SU - Cô Hòa NN - Cô Hạnh SINH - Cô Hiền VAN - Cô Huyền NN - Cô Liên HOA - Cô H.Thanh
4 VAN - Cô Huyền TOAN - Cô P.Hương TIN - Cô Hằng DIA - Cô VânAnh Anh - Cô Hồng GDCD - Cô HàGD TOAN - Thầy Quang TOAN - Thầy Sỹ SINH - Cô Hạnh TIN - Cô Đ.Lý SU - Cô Hòa NN - Cô Liên HOA - Cô Hương Anh - Cô Ngọc VAN - Cô P.Hà
5 VAN - Cô Huyền SU - Cô Hòa DIA - Cô Thanh SINH - Cô Hiền Anh - Cô Hồng TOAN - Cô P.Hương TIN - Cô Hằng SINH - Cô Hạnh GDCD - Cô HàGD DIA - Cô VânAnh HOA - Cô Hương TOAN - Thầy Sỹ NN - Cô Liên Anh - Cô Ngọc VAN - Cô P.Hà
T.3 1 SU - Cô TâmSử HOA - Thầy Hoán Anh - Cô Lan DIA - Cô VânAnh HOA - Cô Khang VAN - Cô Dung CN - Thầy Hào LY - Thầy Vịnh TIN - Cô Đ.Lý Anh - Cô Hồng TOAN - Thầy Quang TIN - Cô HàTin SINH - Cô Hiền DIA - Cô Giang SU - Cô H.Thủy
2 TIN - Cô Đ.Lý HOA - Thầy Hoán Anh - Cô Lan SU - Cô TâmSử DIA - Cô Giang VAN - Cô Dung SU - Cô H.Thủy CN - Thầy Hào VAN - Cô Thủy SINH - Cô Hiền TOAN - Thầy Quang Anh - Cô Hồng VAN - Cô Huyền LY - Thầy Vịnh GDCD - Cô Oanh
3 HOA - Cô Khang Anh - Cô Lan HOA - Thầy Hoán GDCD - Cô Oanh SU - Cô TâmSử CN - Thầy Hào DIA - Cô VânAnh TIN - Cô Đ.Lý VAN - Cô Thủy LY - Thầy Vịnh TIN - Cô HàTin Anh - Cô Hồng VAN - Cô Huyền SU - Cô H.Thủy SINH - Cô Hiền
4 TOAN - Thầy Nam GDCD - Cô Oanh TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Huệ VAN - Cô Dung LY - Thầy Vịnh VAN - Huyền DIA - Cô Giang DIA - Cô VânAnh CN - Thầy Hào VAN - Cô Huyền VAN - Cô Thủy TIN - Cô HàTin HOA - Cô Khang TIN - Cô Đ.Lý
5 TOAN - Thầy Nam DIA - Cô Giang TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Huệ VAN - Cô Dung SU - Cô TâmSử VAN - Huyền SU - Cô H.Thủy CN - Thầy Hào DIA - Cô VânAnh VAN - Cô Huyền VAN - Cô Thủy GDCD - Cô Oanh TIN - Cô HàTin LY - Thầy Vịnh
T.4 1 TOAN - Thầy Nam HOA - Thầy Hoán CN - Cô HàCN VAN - Cô Huyền TOAN - Cô Hoa Anh - Cô M.Anh Anh - Cô Lan Anh - Cô Ngọc TOAN - Thầy Sơn VAN - Huyền Anh - Cô Vân VAN - Cô Thủy Anh - Cô Hồng VAN - Cô P.Hà Anh - Cô Huệ
2 TOAN - Thầy Nam CN - Cô HàCN HOA - Thầy Hoán VAN - Cô Huyền TOAN - Cô Hoa Anh - Cô M.Anh Anh - Cô Lan Anh - Cô Ngọc TOAN - Thầy Sơn VAN - Huyền Anh - Cô Vân VAN - Cô Thủy Anh - Cô Hồng VAN - Cô P.Hà Anh - Cô Huệ
3                              
4                              
5                              
T.5 1 HOA - Cô Khang VAN - Cô HạnhVăn GDCD - Cô Oanh HOA - Cô H.Thanh TIN - Cô Hằng SINH - Cô Hiền LY - Thầy Tám TOAN - Thầy Sỹ TOAN - Thầy Sơn TOAN - Cô Hoa Anh - Cô Vân LY - Thầy Vịnh Anh - Cô Hồng TOAN - Cô Nga Anh - Cô Huệ
2 SINH - Cô Thảo LY - Thầy Tám SINH - Cô Hiền TIN - Cô Hằng LY - Thầy Vịnh DIA - Cô Giang HOA - Cô Lý HOA - Cô H.Thanh Anh - Cô Ngọc TOAN - Cô Hoa Anh - Cô Vân TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Hồng GDCD - Cô Oanh Anh - Cô Huệ
3 Anh - Cô Huệ DIA - Cô Giang TIN - Cô Hằng TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô Khang HOA - Cô Lý SINH - Cô Hiền VAN - Cô HạnhVăn Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hồng LY - Cô Loan GDCD - Cô Oanh TOAN - Thầy Sơn LY - Thầy Vịnh TOAN - Cô Nga
4 Anh - Cô Huệ SINH - Cô Thảo LY - Thầy Tám TOAN - Thầy Sỹ DIA - Cô Giang LY - Thầy Vịnh TIN - Cô Hằng VAN - Cô HạnhVăn HOA - Cô Lý HOA - Cô H.Thanh TOAN - Thầy Quang Anh - Cô Hồng TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Ngọc TOAN - Cô Nga
5                     TOAN - Thầy Quang Anh - Cô Hồng LY - Thầy Vịnh TOAN - Cô Nga HOA - Cô H.Thanh
T.6 1 LY - Cô Phượng Anh - Cô Lan TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô Huyền TOAN - Cô Hoa Anh - Cô M.Anh LY - Thầy Tám TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô Lý LY - Thầy Vịnh LY - Cô Loan NN - Cô Liên SU - Cô Hòa HOA - Cô Khang TOAN - Cô Nga
2 HOA - Cô Khang Anh - Cô Lan TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô Huyền TOAN - Cô Hoa Anh - Cô M.Anh LY - Thầy Tám TOAN - Thầy Sỹ TIN - Cô Đ.Lý Anh - Cô Hồng DIA - Cô Giang TIN - Cô HàTin LY - Thầy Vịnh TOAN - Cô Nga NN - Cô Liên
3 VAN - Cô Huyền TIN - Cô Đ.Lý LY - Thầy Tám TOAN - Thầy Sỹ CN - Cô HàCN HOA - Cô Lý Anh - Cô Lan DIA - Cô Giang LY - Cô Phượng Anh - Cô Hồng TIN - Cô HàTin SU - Cô Hòa TOAN - Thầy Sơn SU - Cô H.Thủy TOAN - Cô Nga
4 LY - Cô Phượng LY - Thầy Tám Anh - Cô Lan CN - Cô HàCN Anh - Cô Hồng TIN - Cô Đ.Lý HOA - Cô Lý LY - Thầy Vịnh SU - Cô H.Thủy TOAN - Cô Hoa VAN - Cô Huyền TOAN - Thầy Sỹ TOAN - Thầy Sơn TIN - Cô HàTin DIA - Cô Giang
5 CN - Cô HàCN LY - Thầy Tám Anh - Cô Lan LY - Cô Phượng Anh - Cô Hồng DIA - Cô Giang HOA - Cô Lý TIN - Cô Đ.Lý TOAN - Thầy Sơn TOAN - Cô Hoa VAN - Cô Huyền TOAN - Thầy Sỹ TIN - Cô HàTin TOAN - Cô Nga SU - Cô H.Thủy
T.7 1 DIA - Cô Thanh VAN - Cô HạnhVăn VAN - Cô Thủy Anh - Cô Huệ VAN - Cô Dung TOAN - Cô P.Hương VAN - Huyền GDCD - Cô HàGD Anh - Cô Ngọc TIN - Cô Đ.Lý GDCD - Cô Oanh HOA - Cô Hương SU - Cô Hòa VAN - Cô P.Hà LY - Thầy Vịnh
2 LY - Cô Phượng VAN - Cô HạnhVăn VAN - Cô Thủy Anh - Cô Huệ VAN - Cô Dung TOAN - Cô P.Hương GDCD - Cô HàGD HOA - Cô H.Thanh Anh - Cô Ngọc VAN - Huyền SU - Cô Hòa DIA - Cô Thanh HOA - Cô Hương NN - Cô Liên TIN - Cô Đ.Lý
3 Anh - Cô Huệ TOAN - Cô P.Hương SU - Cô Hòa LY - Cô Phượng GDCD - Cô Oanh VAN - Cô Dung TOAN - Thầy Quang VAN - Cô HạnhVăn VAN - Cô Thủy VAN - Huyền HOA - Cô Hương LY - Thầy Vịnh DIA - Cô Thanh Anh - Cô Ngọc VAN - Cô P.Hà
4 TIN - Cô Đ.Lý TOAN - Cô P.Hương DIA - Cô Thanh HOA - Cô H.Thanh LY - Thầy Vịnh VAN - Cô Dung TOAN - Thầy Quang VAN - Cô HạnhVăn VAN - Cô Thủy GDCD - Cô HàGD NN - Cô Hạnh SU - Cô Hòa NN - Cô Liên SINH - Cô Hiền VAN - Cô P.Hà
5 SH - Cô Phượng SH - Cô P.Hương SH - Cô Hằng SH - Cô Hiền SH - Cô Hạnh SH - Cô HàGD SH - Thầy Quang SH - Cô Ngọc SH - Cô Thủy SH - Cô H.Thanh SH - Cô Hương SH - Cô Hòa SH - Cô Liên SH - Cô P.Hà SH - Cô Đ.Lý

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 06-03-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn