Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 08/03/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H 11I 11K 11M 10A 10B 10C 10D 10E
T.2 1 CN - Cô HàCN VAN - Cô Dung DIA - Cô Thanh SINH - Cô Thảo VAN - Cô TrHà LY - Thầy Hiệp CN - Thầy Hào SU - Cô Thúy TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Toan LY - Cô Loan SU - Cô H.Thủy TIN - Cô Đ.Lý Anh - Cô D.Loan TIN - Cô HàTin
2 SINH - Cô Thảo CN - Cô HàCN VAN - Cô Dung TOAN - Cô P.Hương VAN - Cô TrHà HOA - Thầy Hoán LY - Thầy Hiệp Anh - Cô Vân TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Toan TIN - Cô HàTin TIN - Cô Đ.Lý SU - Cô H.Thủy Anh - Cô D.Loan SU - Cô Thúy
3 TOAN - Thầy Nam SU - Cô TâmSử VAN - Cô Dung Anh - Cô D.Loan DIA - Cô Thanh SU - Cô Thúy HOA - Thầy Hoán Anh - Cô Vân LY - Thầy Hiệp CN - Thầy Hào SU - Cô H.Thủy VAN - Cô Toan VAN - Cô TrHà TIN - Cô Đ.Lý TOAN - Cô Tâm
4 TOAN - Thầy Nam HOA - Thầy Hoán CN - Cô HàCN Anh - Cô D.Loan SU - Cô TâmSử SINH - Cô Thảo TOAN - Cô Tâm DIA - Cô VânAnh CN - Thầy Hào SU - Cô Thúy DIA - Cô Thanh VAN - Cô Toan LY - Thầy Hiệp SU - Cô H.Thủy VAN - Cô TrHà
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
T.3 1 LY - Thầy Tám TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang VAN - Cô P.Hà Anh - Cô M.Anh SINH - Cô Thảo VAN - Cô HạnhVăn CN - Thầy Hào HOA - Cô Lý Anh - Cô Ngọc LY - Cô Loan VAN - Cô Toan LY - Thầy Hiệp DIA - Cô Giang TOAN - Cô Tâm
2 VAN - Huyền TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang SINH - Cô Thảo TOAN - Thầy Nam CN - Thầy Hào VAN - Cô HạnhVăn HOA - Cô Lý Anh - Cô M.Anh Anh - Cô Ngọc HOA - Cô Khang LY - Thầy Hiệp DIA - Cô Giang VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm
3 VAN - Huyền SINH - Cô Thảo LY - Thầy Tám VAN - Cô P.Hà TOAN - Thầy Nam Anh - Cô M.Anh CN - Thầy Hào LY - Thầy Hiệp TOAN - Cô Tâm HOA - Cô Lý LY - Cô Loan GDCD - Cô Oanh TOAN - Thầy Quang VAN - Cô Toan HOA - Cô Khang
4                              
5                              
T.4 1 TOAN - Thầy Nam Anh - Cô Vân HOA - Cô Hương LY - Cô Phượng HOA - Cô Lý Anh - Cô M.Anh Anh - Cô D.Loan TOAN - Cô Nga LY - Thầy Hiệp SINH - Cô Liên VAN - Cô Thủy TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Huệ TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Lan
2 TOAN - Thầy Nam LY - Cô Phượng Anh - Cô Vân HOA - Cô Hương LY - Thầy Hiệp Anh - Cô M.Anh Anh - Cô D.Loan TOAN - Cô Nga GDCD - Cô HàGD HOA - Cô Lý VAN - Cô Thủy TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Huệ TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Lan
3 Anh - Cô D.Loan LY - Cô Phượng Anh - Cô Vân DIA - Cô VânAnh TOAN - Thầy Nam GDCD - Cô HàGD SINH - Cô Liên LY - Thầy Hiệp Anh - Cô M.Anh TOAN - Cô Nga Anh - Cô Lan Anh - Cô Huệ TOAN - Thầy Quang TIN - Cô Đ.Lý TIN - Cô HàTin
4 HOA - Cô Hương TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang Anh - Cô D.Loan TOAN - Thầy Nam LY - Thầy Hiệp DIA - Cô VânAnh SINH - Cô Liên Anh - Cô M.Anh GDCD - Cô HàGD TIN - Cô HàTin TIN - Cô Đ.Lý HOA - Cô Khang HOA - Cô H.Thanh LY - Thầy Vịnh
5 HOA - Cô Hương TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang Anh - Cô D.Loan Anh - Cô M.Anh DIA - Cô VânAnh LY - Thầy Hiệp GDCD - Cô HàGD SINH - Cô Liên LY - Cô Phượng Anh - Cô Lan HOA - Cô H.Thanh TIN - Cô Đ.Lý LY - Thầy Vịnh HOA - Cô Khang
T.5 1 VAN - Huyền Anh - Cô Vân CN - Cô HàCN LY - Cô Phượng SINH - Cô Thảo TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô D.Loan VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô Tâm TOAN - Cô Nga Anh - Cô Lan TOAN - Thầy Sỹ SINH - Cô Hiền GDCD - Cô Oanh VAN - Cô TrHà
2 SINH - Cô Thảo LY - Cô Phượng Anh - Cô Vân CN - Cô HàCN TOAN - Thầy Nam TOAN - Cô P.Hương GDCD - Cô HàGD VAN - Cô HạnhVăn VAN - Huyền TOAN - Cô Nga TOAN - Cô Tâm TOAN - Thầy Sỹ VAN - Cô TrHà Anh - Cô D.Loan Anh - Cô Lan
3 TOAN - Thầy Nam Anh - Cô Vân SINH - Cô Thảo GDCD - Cô HàGD CN - Cô HàCN VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm TOAN - Cô Nga VAN - Huyền LY - Cô Phượng GDCD - Cô Oanh SINH - Cô Hiền VAN - Cô TrHà Anh - Cô D.Loan Anh - Cô Lan
4                              
5                              
T.6 1 DIA - Cô Giang GDCD - Cô HàGD VAN - Cô Dung VAN - Cô P.Hà VAN - Cô TrHà TOAN - Cô P.Hương VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô Nga Anh - Cô M.Anh SINH - Cô Liên TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Huệ TOAN - Thầy Quang HOA - Cô H.Thanh LY - Thầy Vịnh
2 Anh - Cô D.Loan TOAN - Cô Hoa VAN - Cô Dung VAN - Cô P.Hà VAN - Cô TrHà TOAN - Cô P.Hương VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô Nga SINH - Cô Liên VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Huệ HOA - Cô Khang LY - Thầy Vịnh GDCD - Cô Oanh
3 Anh - Cô D.Loan DIA - Cô Giang TOAN - Thầy Quang HOA - Cô Hương GDCD - Cô HàGD Anh - Cô M.Anh SINH - Cô Liên VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Toan HOA - Cô Khang HOA - Cô H.Thanh GDCD - Cô Oanh TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô TrHà
4 GDCD - Cô HàGD VAN - Cô Dung HOA - Cô Hương TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô M.Anh VAN - Cô Toan Anh - Cô D.Loan VAN - Cô HạnhVăn VAN - Huyền TOAN - Cô Nga HOA - Cô Khang HOA - Cô H.Thanh TOAN - Thầy Quang TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô TrHà
5 HOA - Cô Hương VAN - Cô Dung GDCD - Cô HàGD TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô M.Anh VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm SINH - Cô Liên VAN - Huyền TOAN - Cô Nga          
T.7 1 SU - Cô TâmSử HOA - Thầy Hoán LY - Thầy Tám CN - Cô HàCN HOA - Cô Lý VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Vân DIA - Cô Thanh CN - Thầy Hào VAN - Cô Thủy LY - Thầy Hiệp Anh - Cô Huệ SU - Cô H.Thủy SU - Cô Thúy
2 LY - Thầy Tám HOA - Thầy Hoán SINH - Cô Thảo SU - Cô TâmSử CN - Cô HàCN TOAN - Cô P.Hương TOAN - Cô Tâm HOA - Cô Lý CN - Thầy Hào Anh - Cô Ngọc SU - Cô H.Thủy LY - Thầy Hiệp Anh - Cô Huệ VAN - Cô Toan SINH - Cô Hiền
3 LY - Thầy Tám CN - Cô HàCN SU - Cô TâmSử TOAN - Cô P.Hương SINH - Cô Thảo CN - Thầy Hào HOA - Thầy Hoán Anh - Cô Vân SU - Cô Thúy Anh - Cô Ngọc SINH - Cô Hiền DIA - Cô Thanh SU - Cô H.Thủy VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm
4 CN - Cô HàCN SINH - Cô Thảo Anh - Cô Vân TOAN - Cô P.Hương LY - Thầy Hiệp HOA - Thầy Hoán SU - Cô Thúy CN - Thầy Hào HOA - Cô Lý DIA - Cô VânAnh TOAN - Cô Tâm SU - Cô H.Thủy VAN - Cô TrHà SINH - Cô Hiền DIA - Cô Thanh
5 SH - Thầy Nam SH - Thầy Hoán SH - Cô HàCN SH - Cô Thảo SH - Cô TâmSử SH - Thầy Hiệp SH - Cô HàTin SH - Cô VânAnh SH - Cô Thúy SH - Thầy Hào SH - Cô Tâm SH - Cô Toan SH - Cô TrHà SH - Cô H.Thủy SH - Cô Thanh

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 06-03-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn