Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H 11I 11K 11M 10A 10B 10C 10D 10E
T.2 1 SINH - Cô Thảo VAN - Cô Dung DIA - Cô Thanh CN - Cô HàCN VAN - Cô TrHà HOA - Thầy Hoán LY - Thầy Hiệp SU - Cô Thúy Anh - Cô M.Anh VAN - Cô Toan LY - Cô Loan SU - Thầy Hưng TIN - Cô Đ.Lý Anh - Cô D.Loan TIN - Cô HàTin
2 CN - Cô HàCN SINH - Cô Thảo VAN - Cô Dung TOAN - Cô P.Hương VAN - Cô TrHà CN - Thầy Hào HOA - Thầy Hoán Anh - Cô Vân Anh - Cô M.Anh VAN - Cô Toan TIN - Cô HàTin TIN - Cô Đ.Lý SU - Cô H.Thủy Anh - Cô D.Loan TOAN - Cô Tâm
3 TOAN - Thầy Nam CN - Cô HàCN VAN - Cô Dung Anh - Cô D.Loan DIA - Cô Thanh Anh - Cô M.Anh TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Vân CN - Thầy Hào SU - Cô Thúy SU - Thầy Hưng VAN - Cô Toan LY - Thầy Hiệp TIN - Cô Đ.Lý VAN - Cô TrHà
4 TOAN - Thầy Nam HOA - Thầy Hoán CN - Cô HàCN Anh - Cô D.Loan SU - Cô TâmSử SINH - Cô Thảo TOAN - Cô Tâm DIA - Cô VânAnh LY - Thầy Hiệp CN - Thầy Hào DIA - Cô Thanh VAN - Cô Toan VAN - Cô TrHà SU - Cô H.Thủy SU - Cô Thúy
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
T.3 1 LY - Thầy Tám TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang VAN - Cô P.Hà Anh - Cô M.Anh SINH - Cô Thảo VAN - Cô HạnhVăn CN - Thầy Hào HOA - Cô Lý Anh - Cô Ngọc LY - Cô Loan LY - Thầy Hiệp DIA - Cô Giang HOA - Cô H.Thanh TOAN - Cô Tâm
2 VAN - Huyền TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang SINH - Cô Thảo TOAN - Thầy Nam CN - Thầy Hào VAN - Cô HạnhVăn HOA - Cô Lý Anh - Cô M.Anh Anh - Cô Ngọc HOA - Cô Khang HOA - Cô H.Thanh LY - Thầy Hiệp VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm
3 VAN - Huyền SINH - Cô Thảo LY - Thầy Tám VAN - Cô P.Hà TOAN - Thầy Nam VAN - Cô Toan CN - Thầy Hào LY - Thầy Hiệp Anh - Cô M.Anh HOA - Cô Lý LY - Cô Loan HOA - Cô H.Thanh TOAN - Thầy Quang DIA - Cô Giang HOA - Cô Khang
4                              
5                              
T.4 1 TOAN - Thầy Nam LY - Cô Phượng Anh - Cô Vân DIA - Cô VânAnh HOA - Cô Lý Anh - Cô M.Anh Anh - Cô D.Loan TOAN - Cô Nga LY - Thầy Hiệp SINH - Cô Liên VAN - Cô Thủy TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Huệ TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Lan
2 TOAN - Thầy Nam LY - Cô Phượng Anh - Cô Vân HOA - Cô Hương LY - Thầy Hiệp Anh - Cô M.Anh Anh - Cô D.Loan TOAN - Cô Nga SINH - Cô Liên HOA - Cô Lý VAN - Cô Thủy TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Huệ TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Lan
3 Anh - Cô D.Loan Anh - Cô Vân HOA - Cô Hương LY - Cô Phượng Anh - Cô M.Anh DIA - Cô VânAnh LY - Thầy Hiệp GDCD - Cô HàGD TOAN - Cô N.Hà TOAN - Cô Nga Anh - Cô Lan Anh - Cô Huệ TOAN - Thầy Quang TIN - Cô Đ.Lý TIN - Cô HàTin
4 HOA - Cô Hương TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang Anh - Cô D.Loan TOAN - Thầy Nam LY - Thầy Hiệp DIA - Cô VânAnh SINH - Cô Liên TOAN - Cô N.Hà GDCD - Cô HàGD TIN - Cô HàTin TIN - Cô Đ.Lý HOA - Cô Khang VAN - Cô Toan LY - Thầy Vịnh
5 HOA - Cô Hương TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang Anh - Cô D.Loan TOAN - Thầy Nam TOAN - Cô N.Hà SINH - Cô Liên LY - Thầy Hiệp GDCD - Cô HàGD LY - Cô Phượng Anh - Cô Lan VAN - Cô Toan TIN - Cô Đ.Lý LY - Thầy Vịnh HOA - Cô Khang
T.5 1 VAN - Huyền Anh - Cô Vân CN - Cô HàCN LY - Cô Phượng SINH - Cô Thảo GDCD - Cô HàGD Anh - Cô D.Loan VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô N.Hà TOAN - Cô Nga Anh - Cô Lan TOAN - Thầy Sỹ SINH - Cô Hiền GDCD - Cô Oanh VAN - Cô TrHà
2 SINH - Cô Thảo LY - Cô Phượng Anh - Cô Vân CN - Cô HàCN TOAN - Thầy Nam TOAN - Cô N.Hà GDCD - Cô HàGD VAN - Cô HạnhVăn VAN - Huyền TOAN - Cô Nga SINH - Cô Hiền TOAN - Thầy Sỹ VAN - Cô TrHà Anh - Cô D.Loan Anh - Cô Lan
3 TOAN - Thầy Nam Anh - Cô Vân SINH - Cô Thảo GDCD - Cô HàGD CN - Cô HàCN TOAN - Cô N.Hà VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô Nga VAN - Huyền LY - Cô Phượng GDCD - Cô Oanh SINH - Cô Hiền VAN - Cô TrHà Anh - Cô D.Loan Anh - Cô Lan
4                              
5                              
T.6 1 Anh - Cô D.Loan GDCD - Cô HàGD VAN - Cô Dung VAN - Cô P.Hà VAN - Cô TrHà VAN - Cô Toan VAN - Cô HạnhVăn SINH - Cô Liên TOAN - Cô N.Hà TOAN - Cô Nga TOAN - Cô Tâm GDCD - Cô Oanh TOAN - Thầy Quang HOA - Cô H.Thanh LY - Thầy Vịnh
2 Anh - Cô D.Loan DIA - Cô Giang VAN - Cô Dung VAN - Cô P.Hà VAN - Cô TrHà VAN - Cô Toan SINH - Cô Liên VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô N.Hà TOAN - Cô Nga TOAN - Cô Tâm HOA - Cô H.Thanh HOA - Cô Khang LY - Thầy Vịnh GDCD - Cô Oanh
3 DIA - Cô Giang TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang HOA - Cô Hương GDCD - Cô HàGD Anh - Cô M.Anh Anh - Cô D.Loan VAN - Cô HạnhVăn SINH - Cô Liên VAN - Cô Toan HOA - Cô Khang Anh - Cô Huệ GDCD - Cô Oanh TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô TrHà
4 GDCD - Cô HàGD VAN - Cô Dung HOA - Cô Hương TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô M.Anh TOAN - Cô N.Hà TOAN - Cô Tâm TOAN - Cô Nga VAN - Huyền VAN - Cô Toan HOA - Cô Khang Anh - Cô Huệ TOAN - Thầy Quang TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô TrHà
5 HOA - Cô Hương VAN - Cô Dung GDCD - Cô HàGD TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô M.Anh TOAN - Cô N.Hà TOAN - Cô Tâm TOAN - Cô Nga VAN - Huyền SINH - Cô Liên          
T.7 1 LY - Thầy Tám CN - Cô HàCN Anh - Cô Vân SU - Cô TâmSử SINH - Cô Thảo LY - Thầy Hiệp HOA - Thầy Hoán HOA - Cô Lý SU - Cô Thúy CN - Thầy Hào VAN - Cô Thủy SU - Thầy Hưng Anh - Cô Huệ VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm
2 LY - Thầy Tám SU - Cô TâmSử SINH - Cô Thảo TOAN - Cô P.Hương LY - Thầy Hiệp HOA - Thầy Hoán TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Vân CN - Thầy Hào Anh - Cô Ngọc SU - Thầy Hưng DIA - Cô Thanh Anh - Cô Huệ VAN - Cô Toan SU - Cô Thúy
3 SU - Cô TâmSử HOA - Thầy Hoán LY - Thầy Tám TOAN - Cô P.Hương CN - Cô HàCN SU - Cô Thúy CN - Thầy Hào Anh - Cô Vân HOA - Cô Lý Anh - Cô Ngọc TOAN - Cô Tâm LY - Thầy Hiệp SU - Cô H.Thủy SINH - Cô Hiền DIA - Cô Thanh
4 CN - Cô HàCN HOA - Thầy Hoán SU - Cô TâmSử SINH - Cô Thảo HOA - Cô Lý VAN - Cô Toan SU - Cô Thúy CN - Thầy Hào DIA - Cô Thanh DIA - Cô VânAnh TOAN - Cô Tâm LY - Thầy Hiệp VAN - Cô TrHà SU - Cô H.Thủy SINH - Cô Hiền
5 SH - Thầy Nam SH - Thầy Hoán SH - Cô HàCN SH - Cô Thảo SH - Cô TâmSử SH - Thầy Hiệp SH - Cô HàTin SH - Cô VânAnh SH - Cô Thúy SH - Thầy Hào SH - Cô Tâm SH - Cô Toan SH - Cô TrHà SH - Cô H.Thủy SH - Cô Thanh

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn