Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M 10G 10H 10I 10K 10M
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 TIN - Cô Đ.Lý Anh - Cô Lan VAN - Cô Thủy SINH - Cô Hiền TIN - Cô Hằng CN - Thầy Hào TOAN - Cô N.Hà Anh - Cô Ngọc LY - Cô Phượng HOA - Cô H.Thanh SU - Cô Hòa HOA - Cô Hương DIA - Cô Thanh SINH - Cô Liên VAN - Cô P.Hà
3 DIA - Cô Thanh TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô Lan TIN - Cô Hằng TOAN - Cô Hoa SINH - Cô Hiền CN - Thầy Hào HOA - Cô H.Thanh SINH - Cô Hạnh SU - Cô Hòa HOA - Cô Hương TIN - Cô Vũ Hồng SINH - Cô Liên TIN - Cô Đ.Lý VAN - Cô P.Hà
4 LY - Cô Phượng TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô Lan Anh - Cô Huệ VAN - Cô Dung Anh - Cô M.Anh TOAN - Cô N.Hà SINH - Cô Hạnh Anh - Cô Ngọc TOAN - Cô Hoa TIN - Cô Vũ Hồng DIA - Cô Thanh TIN - Cô Đ.Lý TOAN - Cô Nga SINH - Cô Liên
5 LY - Cô Phượng Anh - Cô Lan DIA - Cô Thanh Anh - Cô Huệ VAN - Cô Dung Anh - Cô M.Anh SINH - Cô Hiền CN - Thầy Hào Anh - Cô Ngọc TOAN - Cô Hoa NN - Cô Hạnh SINH - Cô Liên HOA - Cô Hương TOAN - Cô Nga TIN - Cô Đ.Lý
T.3 1 SU - Cô TâmSử TOAN - Cô P.Hương GDCD - Cô Oanh TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô Khang VAN - Cô Dung LY - Thầy Tám VAN - Cô HạnhVăn VAN - Cô Thủy TOAN - Cô Hoa LY - Cô Loan Anh - Cô Hồng TOAN - Thầy Sơn LY - Thầy Vịnh HOA - Cô H.Thanh
2 VAN - Cô Huyền VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Thầy Sơn HOA - Cô H.Thanh LY - Thầy Vịnh VAN - Cô Dung SU - Cô H.Thủy TOAN - Thầy Sỹ VAN - Cô Thủy TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang Anh - Cô Hồng GDCD - Cô Oanh HOA - Cô Khang TOAN - Cô Nga
3 VAN - Cô Huyền HOA - Thầy Hoán TOAN - Thầy Sơn TOAN - Thầy Sỹ SU - Cô TâmSử TOAN - Cô P.Hương LY - Thầy Tám VAN - Cô HạnhVăn SU - Cô H.Thủy HOA - Cô H.Thanh TOAN - Thầy Quang VAN - Cô Thủy LY - Thầy Vịnh TIN - Cô Đ.Lý TOAN - Cô Nga
4 TOAN - Thầy Nam HOA - Thầy Hoán LY - Thầy Tám SU - Cô TâmSử TOAN - Cô Hoa TOAN - Cô P.Hương HOA - Cô Lý SU - Cô H.Thủy TOAN - Thầy Sơn DIA - Cô VânAnh VAN - Cô Huyền TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Hồng GDCD - Cô Oanh TIN - Cô Đ.Lý
5 TOAN - Thầy Nam LY - Thầy Tám HOA - Thầy Hoán GDCD - Cô Oanh TOAN - Cô Hoa SU - Cô TâmSử HOA - Cô Lý TOAN - Thầy Sỹ DIA - Cô VânAnh TIN - Cô Đ.Lý VAN - Cô Huyền VAN - Cô Thủy Anh - Cô Hồng TOAN - Cô Nga SU - Cô H.Thủy
T.4 1 Anh - Cô Huệ VAN - Cô HạnhVăn SU - Cô Hòa TOAN - Thầy Sỹ LY - Thầy Vịnh SINH - Cô Hiền TOAN - Cô N.Hà Anh - Cô Ngọc TOAN - Thầy Sơn VAN - Huyền Anh - Cô Vân DIA - Cô Thanh Anh - Cô Hồng VAN - Cô P.Hà Anh - Cô D.Loan
2 Anh - Cô Huệ VAN - Cô HạnhVăn SINH - Cô Hiền TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Hồng LY - Thầy Vịnh Anh - Cô Lan Anh - Cô Ngọc TOAN - Thầy Sơn VAN - Huyền Anh - Cô Vân SU - Cô Hòa DIA - Cô Thanh VAN - Cô P.Hà Anh - Cô D.Loan
3                              
4                              
5                              
T.5 1 HOA - Cô Khang GDCD - Cô HàGD SU - Cô Hòa SU - Cô TâmSử VAN - Cô Dung LY - Thầy Vịnh VAN - Huyền TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô Lý Anh - Cô Hồng TIN - Cô Vũ Hồng NN - Cô Hạnh VAN - Cô Huyền Anh - Thầy Thành DIA - Cô Giang
2 SU - Cô TâmSử SU - Cô Hòa TOAN - Thầy Sơn CN - Cô HàCN VAN - Cô Dung HOA - Cô Lý VAN - Huyền SINH - Cô Hạnh GDCD - Cô HàGD Anh - Cô Hồng DIA - Cô Giang TIN - Cô Vũ Hồng VAN - Cô Huyền Anh - Thầy Thành Anh - Cô D.Loan
3 GDCD - Cô HàGD HOA - Thầy Hoán CN - Cô HàCN VAN - Cô Huyền HOA - Cô Khang SU - Cô TâmSử SU - Cô H.Thủy LY - Thầy Vịnh Anh - Cô Ngọc SINH - Cô Hạnh TOAN - Thầy Quang TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Hồng DIA - Cô Giang Anh - Cô D.Loan
4 TOAN - Thầy Nam SINH - Cô Thảo HOA - Thầy Hoán DIA - Cô VânAnh DIA - Cô Giang VAN - Cô Dung TIN - Cô Hằng SU - Cô H.Thủy Anh - Cô Ngọc SU - Cô Hòa TOAN - Thầy Quang TOAN - Thầy Sỹ TOAN - Thầy Sơn HOA - Cô Khang LY - Thầy Vịnh
5 SINH - Cô Thảo CN - Cô HàCN TIN - Cô Hằng TOAN - Thầy Sỹ SU - Cô TâmSử VAN - Cô Dung DIA - Cô VânAnh DIA - Cô Giang SU - Cô H.Thủy LY - Thầy Vịnh VAN - Cô Huyền Anh - Cô Hồng TOAN - Thầy Sơn SU - Cô Hòa NN - Cô Hạnh
T.6 1 HOA - Cô Khang DIA - Cô Giang Anh - Cô Lan LY - Cô Phượng CN - Cô HàCN Anh - Cô M.Anh GDCD - Cô HàGD TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô Lý Anh - Cô Hồng Anh - Cô Vân LY - Thầy Vịnh TOAN - Thầy Sơn NN - Cô Hạnh TOAN - Cô Nga
2 HOA - Cô Khang Anh - Cô Lan TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Huệ SINH - Cô Hạnh Anh - Cô M.Anh HOA - Cô Lý TOAN - Thầy Sỹ LY - Cô Phượng Anh - Cô Hồng Anh - Cô Vân VAN - Cô Thủy VAN - Cô Huyền DIA - Cô Giang TOAN - Cô Nga
3 CN - Cô HàCN SINH - Cô Thảo TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Huệ GDCD - Cô HàGD TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô Lan VAN - Cô HạnhVăn SINH - Cô Hạnh VAN - Huyền DIA - Cô Giang VAN - Cô Thủy VAN - Cô Huyền TOAN - Cô Nga LY - Thầy Vịnh
4 SINH - Cô Thảo TOAN - Cô P.Hương VAN - Cô Thủy VAN - Cô Huyền Anh - Cô Hồng HOA - Cô Lý Anh - Cô Lan VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Thầy Sơn VAN - Huyền LY - Cô Loan TOAN - Thầy Sỹ NN - Cô Hạnh LY - Thầy Vịnh DIA - Cô Giang
5 Anh - Cô Huệ TOAN - Cô P.Hương Anh - Cô Lan VAN - Cô Huyền Anh - Cô Hồng DIA - Cô Giang VAN - Huyền LY - Thầy Vịnh TOAN - Thầy Sơn SINH - Cô Hạnh          
T.7 1 TOAN - Thầy Nam TIN - Cô Vũ Hồng SINH - Cô Hiền VAN - Cô Huyền Anh - Cô Hồng GDCD - Cô HàGD LY - Thầy Tám HOA - Cô H.Thanh VAN - Cô Thủy TOAN - Cô Hoa GDCD - Cô Oanh LY - Thầy Vịnh HOA - Cô Hương Anh - Thầy Thành VAN - Cô P.Hà
2 TOAN - Thầy Nam SU - Cô Hòa LY - Thầy Tám HOA - Cô H.Thanh TOAN - Cô Hoa TIN - Cô Vũ Hồng SINH - Cô Hiền GDCD - Cô HàGD VAN - Cô Thủy LY - Thầy Vịnh VAN - Cô Huyền Anh - Cô Hồng TIN - Cô Đ.Lý Anh - Thầy Thành VAN - Cô P.Hà
3 LY - Cô Phượng LY - Thầy Tám VAN - Cô Thủy SINH - Cô Hiền TOAN - Cô Hoa TOAN - Cô P.Hương TOAN - Cô N.Hà TIN - Cô Vũ Hồng CN - Thầy Hào GDCD - Cô HàGD HOA - Cô Hương GDCD - Cô Oanh LY - Thầy Vịnh VAN - Cô P.Hà HOA - Cô H.Thanh
4 VAN - Cô Huyền LY - Thầy Tám VAN - Cô Thủy LY - Cô Phượng SINH - Cô Hạnh TOAN - Cô P.Hương TOAN - Cô N.Hà Anh - Cô Ngọc TIN - Cô Đ.Lý CN - Thầy Hào SINH - Cô Liên HOA - Cô Hương SU - Cô Hòa VAN - Cô P.Hà GDCD - Cô Oanh
5 SH - Cô Phượng SH - Cô P.Hương SH - Cô Hằng SH - Cô Hiền SH - Cô Hạnh SH - Cô Vũ Hồng SH - Cô N.Hà SH - Cô Ngọc SH - Cô Thủy SH - Cô H.Thanh SH - Cô Hương SH - Cô Hòa SH - Cô Liên SH - Cô P.Hà SH - Cô Đ.Lý

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 04-09-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn