Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H 11I 11K 11M 10A 10B 10C 10D 10E
T.2 1 TOAN - Thầy Nam Anh - Cô Vân CN - Cô HàCN TOAN - Cô P.Hương DIA - Cô VânAnh Anh - Cô M.Anh TIN - Cô HàTin LY - Thầy Hiệp TIN - Cô Hằng SU - Cô Thúy TOAN - Cô Tâm DIA - Cô Thanh VAN - Cô TrHà TOAN - Thầy Sơn NN - Cô Liên
2 CN - Cô HàCN Anh - Cô Vân TIN - Cô Hằng TOAN - Cô P.Hương TOAN - Thầy Nam Anh - Cô M.Anh Anh - Cô D.Loan SU - Cô Thúy CN - Thầy Hào SINH - Cô Liên SU - Thầy Hưng LY - Thầy Hiệp VAN - Cô TrHà TOAN - Thầy Sơn DIA - Cô Thanh
3 TOAN - Thầy Nam TIN - Cô HàTin Anh - Cô Vân TIN - Cô Hằng CN - Cô HàCN SU - Cô Thúy HOA - Thầy Hoán CN - Thầy Hào Anh - Cô M.Anh DIA - Cô VânAnh TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Toan NN - Cô Liên Anh - Cô D.Loan VAN - Cô TrHà
4 TIN - Cô HàTin HOA - Thầy Hoán Anh - Cô Vân SU - Cô TâmSử Anh - Cô M.Anh SINH - Cô Thảo TOAN - Cô Tâm DIA - Cô VânAnh SU - Cô Thúy VAN - Cô Toan DIA - Cô Thanh SU - Thầy Hưng LY - Thầy Hiệp Anh - Cô D.Loan VAN - Cô TrHà
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
T.3 1 HOA - Cô Hương VAN - Cô Dung TOAN - Thầy Quang TOAN - Cô P.Hương LY - Thầy Hiệp VAN - Cô Toan VAN - Cô HạnhVăn TIN - Cô HàTin VAN - Huyền LY - Cô Phượng LY - Cô Loan TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô Khang HOA - Cô H.Thanh TOAN - Cô Tâm
2 VAN - Huyền VAN - Cô Dung HOA - Cô Hương TOAN - Cô P.Hương LY - Thầy Hiệp TIN - Cô HàTin TOAN - Cô Tâm VAN - Cô HạnhVăn GDCD - Cô HàGD VAN - Cô Toan GDCD - Cô Oanh TOAN - Thầy Sỹ TOAN - Thầy Quang TOAN - Thầy Sơn HOA - Cô Khang
3 HOA - Cô Hương LY - Cô Phượng VAN - Cô Dung GDCD - Cô HàGD TIN - Cô HàTin LY - Thầy Hiệp TOAN - Cô Tâm VAN - Cô HạnhVăn VAN - Huyền VAN - Cô Toan HOA - Cô Khang HOA - Cô H.Thanh TOAN - Thầy Quang TOAN - Thầy Sơn GDCD - Cô Oanh
4                              
5                              
T.4 1 TIN - Cô HàTin TOAN - Cô Hoa LY - Thầy Tám TIN - Cô Hằng VAN - Cô TrHà TOAN - Cô N.Hà VAN - Cô HạnhVăn Anh - Cô Vân Anh - Cô M.Anh TOAN - Cô Nga HOA - Cô Khang GDCD - Cô Oanh Anh - Cô Huệ VAN - Cô Toan Anh - Cô Lan
2 LY - Thầy Tám TOAN - Cô Hoa SINH - Cô Thảo HOA - Cô Hương VAN - Cô TrHà TOAN - Cô N.Hà VAN - Cô HạnhVăn Anh - Cô Vân VAN - Huyền TOAN - Cô Nga HOA - Cô Khang Anh - Cô Huệ GDCD - Cô Oanh VAN - Cô Toan Anh - Cô Lan
3 LY - Thầy Tám TIN - Cô HàTin HOA - Cô Hương Anh - Cô D.Loan Anh - Cô M.Anh VAN - Cô Toan SINH - Cô Thảo VAN - Cô HạnhVăn VAN - Huyền TIN - Cô Hằng Anh - Cô Lan TIN - Cô Vũ Hồng Anh - Cô Huệ GDCD - Cô Oanh HOA - Cô Khang
4 VAN - Huyền LY - Cô Phượng VAN - Cô Dung Anh - Cô D.Loan SINH - Cô Thảo Anh - Cô M.Anh TIN - Cô HàTin TOAN - Cô Hoa TOAN - Cô N.Hà Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Lan LY - Thầy Hiệp TIN - Cô Đ.Lý LY - Thầy Vịnh TIN - Cô Vũ Hồng
5 VAN - Huyền SINH - Cô Thảo VAN - Cô Dung LY - Cô Phượng Anh - Cô M.Anh VAN - Cô Toan Anh - Cô D.Loan TOAN - Cô Hoa TOAN - Cô N.Hà Anh - Cô Ngọc TIN - Cô Vũ Hồng LY - Thầy Hiệp HOA - Cô Khang TIN - Cô Đ.Lý LY - Thầy Vịnh
T.5 1 Anh - Cô D.Loan HOA - Thầy Hoán TIN - Cô Hằng VAN - Cô P.Hà TOAN - Thầy Nam TIN - Cô HàTin GDCD - Cô HàGD HOA - Cô Lý LY - Thầy Hiệp Anh - Cô Ngọc VAN - Cô Thủy HOA - Cô H.Thanh TOAN - Thầy Quang DIA - Cô Giang TOAN - Cô Tâm
2 TOAN - Thầy Nam DIA - Cô Giang GDCD - Cô HàGD VAN - Cô P.Hà TIN - Cô HàTin HOA - Thầy Hoán TOAN - Cô Tâm LY - Thầy Hiệp HOA - Cô Lý TIN - Cô Hằng VAN - Cô Thủy HOA - Cô H.Thanh TOAN - Thầy Quang Anh - Cô D.Loan SINH - Cô Hiền
3 TOAN - Thầy Nam HOA - Thầy Hoán TOAN - Thầy Quang Anh - Cô D.Loan HOA - Cô Lý GDCD - Cô HàGD LY - Thầy Hiệp TIN - Cô HàTin TIN - Cô Hằng Anh - Cô Ngọc LY - Cô Loan SINH - Cô Hiền DIA - Cô Giang HOA - Cô H.Thanh TOAN - Cô Tâm
4                              
5                              
T.6 1 GDCD - Cô HàGD VAN - Cô Dung Anh - Cô Vân VAN - Cô P.Hà Anh - Cô M.Anh VAN - Cô Toan Anh - Cô D.Loan VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô N.Hà TOAN - Cô Nga VAN - Cô Thủy TOAN - Thầy Sỹ TIN - Cô Đ.Lý SINH - Cô Hiền VAN - Cô TrHà
2 DIA - Cô Giang VAN - Cô Dung Anh - Cô Vân HOA - Cô Hương GDCD - Cô HàGD VAN - Cô Toan Anh - Cô D.Loan VAN - Cô HạnhVăn TOAN - Cô N.Hà TOAN - Cô Nga LY - Cô Loan TOAN - Thầy Sỹ Anh - Cô Huệ TIN - Cô Đ.Lý VAN - Cô TrHà
3 HOA - Cô Hương Anh - Cô Vân VAN - Cô Dung LY - Cô Phượng VAN - Cô TrHà Anh - Cô M.Anh DIA - Cô VânAnh GDCD - Cô HàGD VAN - Huyền HOA - Cô Lý SINH - Cô Hiền TIN - Cô Vũ Hồng Anh - Cô Huệ DIA - Cô Giang Anh - Cô Lan
4 Anh - Cô D.Loan LY - Cô Phượng VAN - Cô Dung DIA - Cô VânAnh HOA - Cô Lý TOAN - Cô N.Hà VAN - Cô HạnhVăn Anh - Cô Vân Anh - Cô M.Anh GDCD - Cô HàGD Anh - Cô Lan Anh - Cô Huệ SINH - Cô Hiền VAN - Cô Toan TIN - Cô Vũ Hồng
5 VAN - Huyền GDCD - Cô HàGD DIA - Cô VânAnh Anh - Cô D.Loan VAN - Cô TrHà TOAN - Cô N.Hà VAN - Cô HạnhVăn Anh - Cô Vân Anh - Cô M.Anh LY - Cô Phượng TIN - Cô Vũ Hồng Anh - Cô Huệ DIA - Cô Giang VAN - Cô Toan Anh - Cô Lan
T.7 1 LY - Thầy Tám TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang SINH - Cô Thảo VAN - Cô TrHà CN - Thầy Hào SU - Cô Thúy HOA - Cô Lý SINH - Cô Liên VAN - Cô Toan TOAN - Cô Tâm DIA - Cô Thanh LY - Thầy Hiệp Anh - Cô D.Loan LY - Thầy Vịnh
2 Anh - Cô D.Loan TOAN - Cô Hoa TOAN - Thầy Quang VAN - Cô P.Hà TOAN - Thầy Nam HOA - Thầy Hoán LY - Thầy Hiệp SINH - Cô Thảo HOA - Cô Lý VAN - Cô Toan DIA - Cô Thanh NN - Cô Liên VAN - Cô TrHà LY - Thầy Vịnh SU - Cô Thúy
3 SU - Cô Thúy CN - Cô HàCN LY - Thầy Tám VAN - Cô P.Hà SU - Cô TâmSử LY - Thầy Hiệp CN - Thầy Hào TOAN - Cô Hoa DIA - Cô VânAnh HOA - Cô Lý NN - Cô Liên VAN - Cô Toan VAN - Cô TrHà SU - Cô H.Thủy TOAN - Cô Tâm
4 SINH - Cô Thảo SU - Cô Thúy SU - Cô TâmSử CN - Cô HàCN TOAN - Thầy Nam DIA - Cô VânAnh HOA - Thầy Hoán TOAN - Cô Hoa LY - Thầy Hiệp CN - Thầy Hào TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Toan SU - Cô H.Thủy NN - Cô Liên DIA - Cô Thanh
5 SH - Thầy Nam SH - Thầy Hoán SH - Cô HàCN SH - Cô Thảo SH - Cô TâmSử SH - Thầy Hiệp SH - Cô HàTin SH - Cô VânAnh SH - Cô Thúy SH - Thầy Hào SH - Cô Tâm SH - Cô Toan SH - Cô TrHà SH - Cô H.Thủy SH - Cô Thanh

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 04-09-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn