Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Đăng lúc: Thứ hai - 28/10/2019 11:54 - Người đăng bài viết: admin
DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Danh mục 66 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 05 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ HẢ NỘI           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 6547/QĐ-lJBND                          Hà   Nội, ngày Oi tháng tz năm 20ỉ8
QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Ha Nội.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 5059/TTr- SGDĐT ngày 16/11/2018,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục 66 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 05 thủ tục hành chính mới lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Có danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ 26 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 14 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội. (Có danh mục các thủ tục hành chính đỉnh kèm).
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,
Nơi nhận:
  •  Như Điều 3;
  •  Văn phòng Chính phủ;
  •  Thường trực:Thành ũy, HĐND Thành phố;
  •  Chủ tịch UBND Thành phố;
  •  Các Phó Chù tịch UBND Thành phố;
  •  VPUBTP: CVP, PVP L.T.Lực;
Các phòng: NC, TK.BT, TH, KSTTHC;
  •  Trung tâm Tin học công báo TP;
  •  Công Giao tiếp điện tử HN;
  •  Lưu: VT, SGDĐT, KSTTHC.(Quỳnh).

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYỂT Của Sở giáo duc và đào tạo hà Nội, ubnd cấp huyện, ubnd cấp xã
TRỂN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số       6547/QĐ-UBND ngày ÍX /2018 của Chủ tịch UBND thành phổ Hà Nội)

A. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (66 thủ tục)
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
1 Phê duyệt liên kết giáo dục. 35 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục 10 ngày làm việc (Đối với trường hợp điều chỉnh chương trình giảo dục tích hợp thời hạn 30 ngày làm việc) Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ;
Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 

 

 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
4 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đôi với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Viêt Nam. 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết đinh số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 30 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết đinh số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bô Giáo duc và Đào tao
6 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. 10 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bô Giáo duc và Đào tao
7 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông khác có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 45 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bô Giáo duc và Đào tao
8 Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
  dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam      
10 Giải thề cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông khác có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 30 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bô Giáo duc và Đào tao
11 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
12 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
13 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quaiig Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
14 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
15 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-
 

 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      SÔ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
17 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định sổ 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
18 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại 20 ngày làm việc Bộ phận một cừa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
19 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
20 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
21 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ-
 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      Sô 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
22 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiểm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
23 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
24 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
25 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
26 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh sổ 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
27 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quyết định số 5756/QĐ-
 

 

 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      SÔ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
28 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) 12 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
30 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục 35 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Hà Nội - Số 18-20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
31 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục 25 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
32 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
33 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 35 ngày làm việc Bộ phận một cửa của Sở Nọi vụ Hà Nội - Số 18-20 Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết đinh số 5756/QĐ-
 

 

 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
34 Giải thể trung tâm hỗ ừợ và phát triển giáo dục hòa nhập 35 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Nội vụ Hà Nội - Số 18-20 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
35 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
36 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23 A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
37 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm) 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
38 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đôi với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 10 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
39 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với 10 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết đinh số 5756/QĐ-
 

TT Tên TTHC Thòi hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
  nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp   SÔ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
40 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 10 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
41 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
42 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
43 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
44 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vân du học 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
45 Điều chỉnh, bố sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du hoc 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết đinh số 5756/ỌĐ-
 
 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      SÔ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
46 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
47 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23 A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư sô 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28/02/2014; Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
48 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa / 05 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiêm, Hà Nội Thông tư sô 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28/02/2014; Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
49
\
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư sô 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16/5/2012; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo duc và Đào tao
50 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Mâm non 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư sô 25/2014/TT- BGDĐT ngày 07/8/2014; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo duc và Đào tao
51 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Thông tư sô 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23/11/2012; Quyết định số 5756/QĐ-
 
 
TT Tên TTHC Thòi hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      SỐ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
52 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình ừong hệ thống giáo dục quốc dân) 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23/11/2012; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
53 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư sô 02/2014/TT- BGDĐT ngày 08/02/2014; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
54 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư sô 59/2012/TT- BGDĐT ngày 28/12/2012; Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
55 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư sô 47/2012/TT- BGDĐT ngày 07/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
56 Công nhận trường trung học phô thông đạt chuẩn quốc gia. 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo duc và Đào tao Hà Nôi - Thông tư sô 47/2012/TT- BGDĐT ngày 07/12/2012;
 
 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      Sô 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Quyêt đinh sô 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
57 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư sô 47/2012/TT- BGDĐT ngày 07/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
58 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Báo cáo
A 1 • A
sô liệu
trước
30/12
hàng
năm
Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư số 07/2016/TT- BGDĐT ngày 22/3/2016; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Quyét định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
59 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Chuyển đến 02 ngày; Chuyển đi 01 ngày làm việc + Chuyển trong thành phố: Thực hiện tại các trường THPT theo lịch thông báo hàng năm.
+ Chuyển ngoài thành phố: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nôi
Quyết định số 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
60 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học 02 ngày làm việc + Trong thành phố: Thực hiện tại các trường THPT theo lịch thông báo hàng năm. Quyết định số 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      + Ngoài thành phô: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
61 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia Thông tư số 04/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
62 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia Thông tư số 04/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
63 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia 15 ngày làm việc Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia Thông tư số 04/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
64 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 01 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thong tư sổ 19/2015/TT- BGDĐT ngày 08/9/2015; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
65 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 05 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Thông tư sổ 19/2015/TT- BGDĐT ngày 08/9/2015; Quyết đinh số 5756/ỌĐ-
 
 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
      SÔ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
66 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - sồ 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tư sô 26/2013/TT- BGDĐT ngày 15/7/2013; Quyết định số 77/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/12/2007; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giảo dục và Đào tạo
 
B. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (30 thủ tục)
 

 
TT Tên TTHC Thòi hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
1 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sồ 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng ỮBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động ừở lại 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
TT Tên TTHC Thòi hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
4 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
ó •
40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 45 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 03 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
10 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
12 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
13 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
14 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
15 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
 
 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
16 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
17 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Yăn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
18 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
19 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thuc 25 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
20 Cho phép trường mẫu giáo, truờng mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
21 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trờ lại 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
22 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 20 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phong UBND huyện/quận Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
23 Giải thể trường mẫu giáo, trường mẩm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 10 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng ƯBND huyện/quận Quyêt đinh sô 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
24 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Thông tư số 07/2016/TT- BGDĐT ngày 22/3/2016; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 10 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Thông tư sô 44/2014/TT- BGDĐT ngày 22/12/2014; Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
26 Quy ừình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 15 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Thông tư sể59/2012/TT- BGDĐT ngày 28/12/2012; Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
27 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 40 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phong UBND huyện/quận Quyêt đinh sô 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002; Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
 
 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
28 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 02 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Quyêt định sô 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi 65 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BGDĐT-BTC- BNV ngày 11/3/2013; Quyết đinh số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tao
30 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ừong độ tuổi 05 tuổi 63 ngày làm việc Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện/quận Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT BTC ngày 15/7/2011; Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BGDĐT-BTC- BNV ngày 11/3/2013; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tao
 
c. CÁC TTHC THUỘC THẢM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (5 thủ tục)
 

 
TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện VBQPPL quy định
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương ừình giáo dục tiểu học 20 ngày làm việc UBND cấp phường/xã Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
 
 
2 Thành lập nhóm ừẻ, lóp mẫu giáo độc lập 15 ngày làm việc UBND cấp phường/xã Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 15 ngày làm việc UBND cấp phường/xã Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết định số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lóp mẫu giáo độc lập 15 ngày làm việc UBND cấp phường/xã Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
5 Giải thể nhóm trẻ, lóp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 10 ngày làm việc UBND cấp phường/xã Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;
Quyết đinh số 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 65VÍ" /QĐ-UBND ngày ŨS../..ỈZ./2018 của Chủ tịch UBND thành phổ Hà Nội)
I. CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TT Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ
1 Thủ tục 1 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-ƯBND ngày 07/1 ị/2016 của UBND Thành phố Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông; Nghị định 86/2018/NĐ- CPNgằy 06/6/2018 của Chính phủ
2 Thủ tục 2 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông; Nghị định 86/2018/NĐ- CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ
3 Thủ tục 3 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Giải thể trường trung học phổ thông; Nghị định 86/2018/NĐ- CPNgằy 06/6/2018 của Chính phủ
4 Thủ tục 4 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp; Quyết định 8102/QĐ- UBND
5 Thủ tục 5 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp; Quyết định 8102/QĐ- UBND
6 Thủ tục 6 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Giải thể trường trung cấp; Quyết định 8102/QĐ- ŨBND
7 Thủ tục 7 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (Trong đó có cẩp trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị định 86/2018/NĐ- CPNgầy 06/6/2018 của Chính phủ
8 Thủ tục 8 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Chia tách, sáp nhập, họp nhât trường trung học phô thông, trường phổ thông có nhiều cấp học ( trong đó có cấp THPT ) có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị định 86/2018/NĐ- CP Ngằy 06/6/2018 của Chính phủ
 
 
9 Thủ tục 9 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Giải thể trường trang học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (Trong đó có cấp học THPT) có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị định 86/2018/NĐ- CPNgầy 06/6/2018 của Chính phủ
10 Thủ tục 10 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/1 i/2016 của UBND Thành phố Thành lập Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị định 86/2018/NĐ- CP Ngay 06/6/2018 của Chính phủ
11 Thủ tục 11 mục I -phần I. Quyết địiứi 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị định 86/2018/NĐ- CPNgầy 06/6/2018 của Chính phủ
12 Thủ tục 12 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/1 i/2016 của UBND Thành phố Giải thể Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị định 86/2018/NĐ- CPNgầy 06/6/2018 của Chính phủ
13 Thủ tục 13 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/11/2016 của UBND Thành phố Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành ngắn hạn thuộc các trung tâm có chức năng đào tạo; Nghị định 86/2018/NĐ- CP Ngay 06/6/2018 của Chính phủ
14 Thủ tục 25 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-ÚBND ngay 07/11/2016 của UBND Thành phố Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh do sở giáo dục và đào tạo cấp; Thông tư 04/2014/TT- BGD&ĐT
15 Thủ tục 26 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư 25/2014/TT- BGD&ĐT
16 Thủ tục 28 mục I -phần I. Quyết địnii 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học; Nghị định 86/2018/NĐ- CPNgảy 06/6/2018 của Chính phủ
17 Thủ tục 29 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/1 i/2016 của UBND Thành phố Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư 04/2014/TT- BGD&ĐT
18 Thủ tục 30 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/11/2016 của UBND Thành phố Công nhận trường mầm non, trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Thông tư 47/2012/TT- BGD&ĐT
19 Thủ tục 31 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/11/2016 của UBND Thành phố Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện; Thông tư số 07/2016/TT- BGD&ĐT
 

20 Thủ tục 32 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/11/2016 của ƯBND Thành phố Cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong ờng THPT; Thông tư 17/2012/TT- BGD&ĐT
21 Thủ tục 33 mục I -phần I. Quyét định 6139/QĐ-UBND ngay 07/11/2016 của ƯBND Thành phố Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục cho các trường THPT công lập ,tư thục; THPT chuyên ( Đối với các trường mới thành lập, chuyển đổi địa điểm hoặc các trường hoạt động giáo dục trở lại). Thông tu 17/2012/TT- BGD&ĐT
22 Thủ tục 34 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/1 i/2016 của UBND Thành phố Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông; Nghị đinh 86/2018/NĐ- CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ
23 Thủ tục 35 mục I -phân I. Quyêt định 6139/QĐ-UBND ngay 07/11/2016 của UBND Thành phố Cho phép hoạt động Trung tâm hỗ ữợ phát triển hòa nhập; Nghị đinh số 46/20 Ì7/NĐ-CP
24 Thủ tục 38 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/11/2016 của UBND Thành phố Cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các Trung tâm ngoại ngữ-tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội; Nghị định 86/2018/NĐ- CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ
25 Thủ tục 39 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngay 07/11/2016 của UBND Thành phố Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội; Nghị định 86/2018/NĐ- CP Ngày 06/6/2018 của Chính phủ
26 Thủ tục 40 mục I -phần I. Quyết định 6139/QĐ-ỨBND ngay 07/11/2016 của UBND Thành phố Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập; Trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (ừong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. Nghị định 86/2018/NĐ- CPNgằy 06/6/2018 của Chính phủ
 

TT Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ
1 Thủ tục 01 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/1 i/2016 của UBND Thành phố Thành lập nhà trường, nhà ừẻ (tư thục); Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Thủ tục 02 mục II -phần I. Quyết địiih 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ (tư thục); Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP; Quyêt định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
3 Thủ tục 03 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (tư thục); Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
4 Thủ tục 04 mục II -phân I. Quyêt định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Giải thể hoạt động nhà trường, nhà ừẻ ( tư thục); Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
5 Thủ tục 05 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Thành lập trường tiểu học (tư thục); Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP; Quyêt định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
6 Thủ tục 06 mục II -phân I. Quyêt địiih 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của ƯBND Thành phố Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (tư thục); Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
7 Thủ tục 07 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Sáp nhập chia tách trường tiểu học ( tư thục); Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP; Quyêt định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
8 Thủ tục 10 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Thảnh lập trường Trung học cơ sở (tư thục); Nghi định sô 46/2017/NĐ-CP; Quyêt định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
9 Thủ tục 11 mục II -phần I. Quyết địiủi 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở (tư thục); Nghị đinh sô 46/2017/NĐ-CP; Quyêt định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
10 Thủ tục 12 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Sáp nhập, chia tách trường Trung học sơ cở (tư thục); Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bô Giáo duc và Đào tao
 
 
11 Thủ tục 14 mục II -phân I. Quyêt định 6139/QĐ-UBND ngày 07/1 i/2016 của UBND Thành phố Chuyển trường và tiếp nhận học sinh Trung học cơ sở; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12 Thủ tục 15 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố Công nhận xã phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ; Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 cua Bộ' Giáo dục và Đào tạo
13 Thủ tục 19 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-UBND ngày 07/1 i/2016 của UBND Thành phố Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường cấp Trung học sơ cở; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP; Quyết định so 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tao
14 Thủ tục 20 mục II -phần I. Quyết định 6139/QĐ-ƯBND ngày 07/11/2016 của ƯBND Thành phố Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp Trung học sơ cở; Thông tư sô 07/2016/TT-BGDĐT ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP; Quyết định so 5756/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tao
 
Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: THPT Xuân Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?