Kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2021 - 2022

Các Kế hoạch Công tác chủ nhiệm năm học 2021 - 2022; bao gồm: Kế hoạch năm; Kế hoạch tháng và Kế hoạch tuần.
Năm học Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05
Mẫu KHCN   Tuần 04 Tuần 09 Tuần 13 Tuần 18 Tuần 22 Tuần 26 Tuần 30 Tuần 35
Mẫu BC tháng Tuần 01 Tuần 05 Tuần 10 Tuần 14 Tuần 19 Tuần 23 Tuần 27 Tuần 31 Tuần 36
  Tuần 02 Tuần 06 Tuần 11 Tuần 15 Tuần 20 Tuần 24 Tuần 28 Tuần 32 Tuần 37
Tháng 06 Tuần 03 Tuần 07 Tuần 12 Tuần 16 Tuần 21 Tuần 25 Tuần 29 Tuần 33 Tuần 38
Tháng 07   Tuần 08   Tuần 17       Tuần 34  

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội