KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - ĐOÀN THANH NIÊN - NĂM HỌC (2021-2022)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - ĐOÀN THANH NIÊN - NĂM HỌC (2021-2022)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - ĐOÀN THANH NIÊN
Năm học (2021-2022)
NĂM HỌC
(2021-2022)
CHÀO CỜ
KÌ I
CHÀO CỜ
KÌ II
SINH HOẠT
KÌ I
SINH HOẠT
KÌ II
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12  
Thang 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4  
Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8  

Tác giả bài viết: admin