Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Nội dung chi tiết