Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022
Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022



Tác giả bài viết: Đồng Thị Hồng Lê

Nguồn tin: THPT Xuân Giang