Đánh giá mức độ chuyển đổi số

Đánh giá mức độ chuyển đổi số.
1. Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và đào tạo. Xem chi tiết.
2. Kế hoạch Triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem chi tiết.
3. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ chuyển đổi số và thư viện các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xem chi tiết.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội