Công khai bổ sung chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2019-2020, Công khai các khoản Thu năm học 2020-2021 của THPT Xuân Giang

Công khai bổ sung chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2019-2020, Công khai các khoản Thu năm học 2020-2021 của THPT Xuân Giang
Công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017. Thời điểm công khai tháng 9/2020
Nội dung chi tiết