QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

   Số: 59 /QĐ-THPTXG                              Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG
GIAN MẠNG” NĂM 2021
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021
Căn cứ Quyết định Số:14/QĐ-THPTXG ngày 05/01/2021 của Trường THPT Xuân Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” năm 2021
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- CATP Hà Nội (để báo cáo)
- CA huyện Sóc Sơn (để báo cáo)
- Lưu: VT.
 
TRƯỞNG BAN
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Thành
 

 
QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
Chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BCĐ, ngày 08/01/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” năm 2021)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này quy định về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” năm 2021 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo);
Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 14-QĐ/THPT XG ngày 05/01/2021 của Trường THPT Xuân Giang;
Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
CỦA TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN, CÁC ỦY VIÊN
Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo
1. Phụ trách chung, chủ trì, điều hành, kết luận các cuộc họp và quyết định các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo;
2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo;
3. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ;
4. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; đề nghị bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo;
5. Chịu trách nhiệm trước Ban chi ủy, Ban giám hiệu về hoạt động của Ban chỉ đạo.
 
Điều 5. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
1. Thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền;
2. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công; khi phát sinh những vấn đề lớn, vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời Trưởng ban để xem xét giải quyết;
3. Thay mặt Trưởng ban ký các văn bản để giải quyết công việc đã được ủy quyền hoặc lĩnh vực, nhiệm vụ đã được phân công.
Điều 6. Ủy viên Ban Chỉ đạo
1. Tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến, thảo luận để thống nhất các nội dung thuộc nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo;
2. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công; khi phát sinh những vấn đề lớn, vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời Trưởng ban để xem xét giải quyết;
3. Ký các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình.
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
Điều 7. Chế độ họp
1. Ban Chỉ đạo họp 1 năm 4 lần; khi cần thiết có thể họp đột xuất. Hội nghị sơ kết 6 tháng một lần; hội nghị tổng kết 1 năm 1 lần. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, nếu vắng mặt hoặc cử người đi họp thay phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và nêu rõ lý do;
2. Các ý kiến phát biểu và kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo được thư ký ghi đầy đủ vào biên bản.

 
Điều 8. Chế độ kiểm tra, báo cáo
1. Định kỳ mỗi tháng 01 lần Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các lớp;
2. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, chương trình công tác của tháng kế tiếp với Trưởng ban; báo cáo đột xuất những vấn đề theo yêu cầu của Trưởng ban.
Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Quy chế này áp dụng cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
Điều 11. Trách nhiệm của các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên, học sinh:
Tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện nội dung liên quan đến việc quản lý học sinh trên không gian mạng;
Định kỳ hằng thàng báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị và giải pháp tháo gỡ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên, học sinh phản ánh về cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét quyết định.
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội