Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021
Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021
Nội dung chi tiết văn bản