Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2019, thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2019,  thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2019

Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy

Nguồn tin: THPT Xuân Giang