Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021

Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) năm 2021
Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021
Kính gửi:
 •  Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
 •  Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) năm 2021, cụ thể như sau:
I. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG
 1.  Đối với các cá nhân trong ngành GDĐT đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 1.  Cá nhân có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên (tính đến hết tháng 3 năm 2021), hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong Ngành để xét tặng Kỷ niệm chương;
 1.  Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại điểm (a) của mục (1) này là 05 năm;
 2.  Cá nhân có đủ điều kiện quy định tại điểm (a), (b) của mục (1) nhưng bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.
 1.  Đối với các cá nhân ngoài ngành GDĐT đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 1.  Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ đủ một nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên, có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục;
 2.  Cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục được sở GDĐT và đơn vị thụ hưởng xác nhận;
 3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp GDĐT của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.
 1.  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
Hồ sơ gồm:
 1.  Tờ trình đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (Mẫu 1);
 2.  Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”;
 3.  Bản tóm tắt thành tích cá nhân (viết rõ ràng, đầy đủ, không tẩy xóa) (cá nhân công tác trong Ngành: mẫu 2A, cá nhân ngoài Ngành: mẫu 2B).
* Lưu ý:
 •  Bản tóm tắt thành tích cá nhân (Mẫu 2A) yêu cầu khai đầy đủ các thông tin không được bỏ trống (mục ngày nghỉ hưu hoặc chuyển ra ngoài ngành GDĐT nếu không có thì không ghi).
 •  Ý kiến của thủ trưởng đơn vị: ghi rõ thời gian công tác trong Ngành và xác nhận cá nhân được đề nghị chưa được tặng Huy chương hoặc Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
 •  Đối với các trường hợp ngoài ngành Giáo dục, phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã xem xét, lựa chọn các cá nhân thực sự tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Ngành, báo cáo và xin ý kiến Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện, thị xã vào bản tóm tắt thành tích cá nhân và gửi về Sở GDĐT (nếu có).
 •  Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nộp danh sách đề nghị về phòng GDĐT quận, huyện thị xã.
Hồ sơ, danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục" phải bảo đảm đúng theo quy định (mẫu gửi kèm) và chỉ được xét tặng một lần.
 1.  KINH PHÍ KHEN THƯỞNG
Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách được cấp hàng năm để tổ chức khen thưởng cho các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương đảm bảo khích lệ, động viên kịp thời.
 1.  THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ
Các đơn vị gửi hồ sơ về Sở GDĐT Hà Nội qua Văn phòng Sở (81 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm) trước ngày 28/3/2021 đồng thời gửi kèm file bản tổng hợp danh sách vào địa chỉ email: thidua@hanoiedu.vn (sử dụng file Excel, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tên file là tên đơn vị viết liền không dấu).
Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương, triển khai tổ chức xét chọn, tổng hợp danh sách và hồ sơ các cá
nhân đủ tiêu chuẩn gửi về Sở GDĐT Hà Nội để tổng hợp trình Bộ GDĐT xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2021. Thủ trưởng đơn vị ký trình phải chịu trách nhiệm về hồ sơ và danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của đơn vị.
Đề nghị các đơn vị triển khai, xét chọn và gửi hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương về Sở GDĐT Hà Nội đúng các quy định nêu trên./.

TL. GIÁM ĐỐC


Văn bản và mẫu khai Download tại đây

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: THPT Xuân Giang