Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phồ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuvên, lớp song bằng đợt đầu năm học 2021-2022

Đăng lúc: Thứ tư - 11/08/2021 16:40 - Người đăng bài viết: admin
Hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phồ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuvên, lớp song bằng đợt đầu năm học 2021-2022

Hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phồ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuvên, lớp song bằng đợt đầu năm học 2021-2022

Thông báoHướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phồ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuvên, lớp song bằng đợt đầu năm học 2021-2022
Nội dung chi tiết văn bản

Kính gửi ông (bà): Hiệu trưởng các trường trung học phố thông.
Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 (gọi tắt là Quyết định 51) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tiếp theo Công văn số 5482/SGDĐT-QLT ngày 14/12/2018 (gọi tắt là Công văn 5482) của Sở GDĐT Hà Nội về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học phô thông (THPT), Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn công tác chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên, lớp song bằng đợt đầu năm học 2021-2022 như sau:
 1.  Công tác chuyên trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THPT thực hiện theo quy định tại Công văn 5482 và thống nhất lịch giải quyết chuyên trường của học sinh THPT đợt đầu năm học 2021-2022 theo quy định tại Phụ lục I của Công văn này.
 2.  về thủ tục, hồ sơ chuyến trường đối với những học sinh chuyên từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 và mục 2 phân II của Công văn 5482.
 3.  Việc tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước thực hiện theo các hướng dân tại Chương III của Quyết định 51 về điều kiện và thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước, cụ thể như sau:
 •  về đối tượng: theo quy định tại Điều 7 của Quyết định 51;
 •  về điều kiện văn bằng, độ tuổi, chương trình học tập: theo quy định tại Điêu 8 và Điều 9 của Quyết định 51;
 •  về thành phần hồ sơ: theo quy định tại Điều 10 của Ọuyết định 51 kèm theo báo cáo của nhà trường nơi tiếp nhận về kết quả kiếm tra trình độ theo chương trình quy định của lóp học.
 1.  Chỉ tổ chức thi tuyển bổ sung học sinh vào lớp 11 chuyên và lớp 11 chương trình thí điểm song bàng đối với đợt đầu năm học 2021-2022. Việc chuyến trường và thi tuyên bổ sung học sinh vào lớp chuyên, lớp song bằng thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 của Quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT
  chuyên ban hành kèm theo Thông tư 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GDĐT; lịch chuyến trường và thi tuyến bổ sung vào lớp chuyên, lớp song băng đợt đầu năm học 2021-2022 quy định tại Phụ lục II của Công văn này.
 2.  Công tác tuyến bô sung và chuyên trường của Trường Phô thông năng khiếu thể dục, thề thao thực hiện theo Điều 8 của Quy chế tồ chức và hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BGDDDT ngày 12/3/2021 của Bộ GDĐT.
 3.  Ke từ ngày 01/7/2021 Luật cư trú có hiệu lực, các đối tượng không được cấp Sổ hộ khẩu thường trú hoặc sổ hộ khẩu thường trú đã được thu hồi, khi nộp hồ sơ chuyển trường cần nộp văn bản xác nhận thông tin về cư trú do Công an cấp xã cấp (chi tiết xem hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Công an tại cong điện tử http://bocongan.gov. vn).
 4.  Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiêu quốc gia trên thê giới đã làm ảnh hưởng đến việc học tập của một số du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay, có nhiều du học sinh đã trở về nước và có nguyện vọng được tiêp tục học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. Sở GDĐT yêu câu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường xem xét, tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận các du học sinh Việt Nam có nhu cầu, có đủ điều kiện tiếp tục học tập, đảm bảo phù hợp với điều kiện tuyên sinh và năng lực của nhà trường theo đúng quy định.
KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐÓC

 
 
Sợ GDĐT Hà Nội yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện nghiêm túc hướng dẫn công tác chuyển trường của học sinh THPT, chuyên trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên, lớp song bằng đợt đầu năm học 2021-2022, đồng thời thông báo công khai để cha mẹ học sinh và học sinh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc khi cân báo cáo về Sở (qua Phòng Quản lý thi vặ Kiểm định chất lượng giáo dục) bằng văn bản để kịp thời xem xét, giải quyết./, ị
Nơi nhận:
 •  Như trên;
 •  Các đ/c PGĐ: Phạm Văn Đại,
Phạm Xuân Tiến, Nguyễn Quang Tuấn;
 •  Các phòng: GDPT, KHTC, GDTX-CN, VP, TTr;
 •  Lưu: VÍ, ỌLT.
PHU LỤC I
LỊCH CHUYỂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH THPT ĐỢT ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 ^
(Kèm theo Công văn sẻ ¿He /SGDĐT-QLT ngày30 /7/2021 của Sở GDĐT)
Thòi gian thực hiện Đon vị thực hiên Nội dung công việc
Đot đầu năm hoc: Từ 10/8/2021 đến 21/8/2021
Từ
10/8/2021
đến
13/8/2021
Trường
Từ
14/8/2021
đến
16/8/2021
Trường Nộp về Sở GDĐT (qua Phòng QLT&KĐCLGD):
 • Biên bản xét duyệt chuyên trườne (01 bản);
 • Báo cáo số thống kê số lượng học sinh (theo mẫu Ml - 01 bản);
 • Danh sách hoc sinh chuyển đến (theo mẫu M2a - 02 bản, mẫu M2b - 01 bản);
 • Đơn của học sinh chuyển đến (Mầu M3);
 • Danh sách học sinh xin học lại nếu có (Mau M2c- 02 bản)
Lưu ý: Các mẫu Mỉ, M2a, M2b, M2c được in từ phần mềm cơ sở dữ liêu ngành trang http://csdl.hanoi.edu.vn/
Từ
17/8/2021
đến
20/8/2021
Sở
 • Xét duyệt Danh sách học sinh chuyển đến của các trường.
 • Chuyển dữ liệu học sinh được duyệt về các trường.
Ngày
21/8/2021
Trường
 • Nhận kết quả xét duyệt chuyển trường tại Sở GDĐT (Phòng QLT&KĐCLGD).
 • Thông báo kết quả, viết phiếu vào lớp và tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 2 của những học sinh có tên trong Danh sách được Sở GDĐT duyệt.
 • Thực hiện việc tiếp nhận nhừng học sinh được duyệt trên phần mềm quản lý giáo dục: http://csdl.hanoi.cdu.vn/
 
 
PHU LUC II
LỊCH THI TƯYẺN BỎ SƯNG VÀO LỚP CHUYÊN, LỚP SONG BẰNG
ĐỢT ĐÀU NĂM HỌC 2021 2022 f
(Kèm theo Công văn so 2^2-°)/SGDĐT-QLT ngàyS®/7/2021 của Sở GDĐT)
Thòi gian Đơn vi Nội dung công việc
Ngày
10/8/2021
Trường* Báo cáo thông kê sô lượng học sinh lóp 11 chuyên, lóp 11 song bằng và số lượng cần tuyển bổ sung học sinh vào lóp 11 chuyên, lớp 11 song bằng đợt đầu năm học 2021-2022 về Sở qua email qlt-kdcl(S)hanoiedu.vn (mẫu C-02B)
Ngày
12/8/2021
Trường* Thông báo chỉ tiêu, điêu kiện dự thi tuyên bô sung vào lớp 11 chuyên, lớp 11 song bằne và hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi.
Từ
13/8/2021
đến
15/8/2021
Sở
GDĐT,
Trường*
Tố chức thi tuyển bồ sung học sinh vào lớp 11 chuyên, lớp 11 song bằng đợt đầu năm học 2021-2022.
Từ
17/8/2021
đến
20/8/2021
Sở GDĐT, T rường* Thông báo kết quả và tiếp nhận học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên, lớp 11 song bằng đợt đầu năm học 2021 - 2022.
 
 
Trường*: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây./.

Download Văn bản chính thức tại đây
Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: THPT Xuân Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?