Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

AN NINH MẠNG

Đăng lúc: Thứ hai - 14/03/2022 15:47 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Loan
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG
1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
  Số:        /KH-THPTXG Hà Nội, ngày0 9 tháng 01 năm 2021
     
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
“QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021
Căn cứ chỉ thị số: 993/CT-BGD&ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng BGD&ĐT;
Căn cứ Công văn số 3301/SGDĐT-CTTT ngày 06/10/2020 của Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 3612/SGDĐT-VP ngày 19/10/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020-2021;
Căn cứ hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại trẻ em của Sở GD&ĐT Hà Nội;
Trường THPT Xuân Giang xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” năm 2021 như sau:       
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích:
- Giúp học sinh có thái độ, nhận thức đúng đắn về không gian mạng, từ đó ứng xử một cách có văn hóa trên không gian mạng; Giúp cha mẹ học sinh có hiểu biết cần thiết và quản lý con sử dụng không gian mạng một cách hiệu quả;
- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Luật an ninh mạng nói riêng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, học sinh trong toàn trường;
- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật nói chung, Luật An ninh mạng nói riêng. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà trường;
- Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL đặc biệt là luật An ninh mạng một cách hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.
          2. Yêu cầu:
- Công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật nói chung và Luật an ninh mạng nói riêng trong nhà trường bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học;
- Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục học sinh việc sử dụng không gian mạng một cách an toàn, hiệu quả. Phối kết hợp giáo dục trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;
- Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành giáo dục để phổ biến tuyên truyền tới học sinh một cách hiệu quả. 
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung
 • Tuyên truyền phổ biến Luật An ninh mạng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong nhà trường;
 • Hướng dẫn học sinh tiếp cận những kỹ năng công dân số và an toàn trực tuyến;
 • Hướng dẫn học sinh những kỹ năng mềm để tự bảo vệ mình trên internet;
 • Những nguy cơ mà không gian mạng có thể đem lại cho cá nhân học sinh, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp….
          2. Nhiệm vụ
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDDT ngày 26 3/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”; Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày  23/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phổ Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 3612/SGDĐT-VP ngày 19/10/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về công tác pháp chế năm học 2020-2021;
- Tiếp tục tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, về việc sử dụng không gian mạng một cách an toàn, hiệu quả;
- Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật an ninh mạng ở cấp lớp, cấp trường và liên trường trong cụm Sóc Sơn – Mê Linh (nếu có);
- Tiếp tục tổ chức phổ biến kịp thời (qua hội nghị, qua họp Hội đồng, qua Website của trường...) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh các hình thức lừa đảo trên internet để nâng cao tính cảnh giác;
- Tổ chức các buổi ngoại khóa về Văn hóa sử dụng mạng xã hội;         
- Tiếp tục rà soát, bổ sung tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường, đặc biệt là Luật an ninh mạng. Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến thức giáo dục pháp luật. Trang bị, bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức giáo dục pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật,... Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật của Nhà trường.       
 3. Biện pháp thực hiện
- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” trong nhà trường. Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo, gồm cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh, nhân viên thư viện, nhân viên bảo vệ. Ban chỉ đạo sinh hoạt thường kỳ vào cuối mỗi tháng và kết thúc năm học; hàng tháng sơ kết đánh giá kết quả công tác và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo;
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt văn bản chỉ đạo, các quy định về sử dụng không gian mạng tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tập huấn cho CBQL, GV, NV về phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật nói chung và Luật an ninh mạng nói riêng. Tăng cường chất lượng và số lượng tài liệu cho thư viện trường học, đặc biệt là sách dạy kỹ năng mềm khi sử dụng không gian mạng;
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chính khóa, ngoại khóa;
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá; tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động vào cuối mỗi tháng. Từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng mô hình trong nhà trường.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO TỪNG THÁNG
Tháng  Nội dung triển khai Phụ trách
Tháng 1/2021 - Thành lập BCĐ và phân công nhiệm vụ các thành viên;
- Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh: Luật an ninh mạng; Những hiểu biết chung về không gian mạng;
- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung tủ sách pháp luật.
- Nâng cấp trang facebook dành riêng cho học sinh đang theo học tại trường để làm nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, cuộc sống.
- Ban chỉ đạo.

 
- Ban chỉ đạo, GVCN

 
- Ban chỉ đạo, CBTV.
 
- Ban chỉ đạo
Tháng 2/2021 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết thực hiện và chấp hành nghiêm túc Luật an ninh mạng;
- Triển khai các chuyên đề Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội theo từng đơn vị lớp;
- Thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến;
- Ban chỉ đạo

 
 
-Ban chỉ đạo, GVCN.
 
-ĐTN
Tháng 3/2021 - Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3;
- Thi thiết kế poster chúc mừng sinh nhật Đoàn và làm ảnh đại diện cho đoàn viên thanh niên;
- Triển khai dạy tiết Giáo dục Nếp sống TLVM cho học sinh;
- Truyền thông về: “Trường học an toàn thân thiện và bình đẳng”;        
- Phổ biến tài liệu: “Những điều cha mẹ cần biết để quản lý con sử dụng mạng xã hội” đến 100% phụ huynh học sinh;  
- Tổ chức các cuộc thi online hưởng ứng phong trào phòng chống dịch Covid-19. 
-ĐTN.
 


-ĐTN.
 
 
- GVCN
- Ban chỉ đạo
 
 
- Ban chỉ đạo
 
 
 
- Ban chỉ đạo
Tháng 4/2021 - Thi tìm hiểu Luật an ninh mạng cấp lớp, cấp trường;
- Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống lịch sử Người Hà Nội;
- Ngoại khóa thực hiện các chuyên đề về phòng, chống ma tuý cho học sinh;
- Tiếp tục tăng cường công tác thư viện trường học, giới thiệu sách dạy kỹ năng mềm khi sử dụng mạng xã hội;
- Dạy tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh.
- Ban chỉ đạo, GVCN
 

 - GVCN, ĐTN.

 
- GVCN, ĐTN.
 
- Ban chỉ đạo, CBTV.
 
 
 
-GVCN
Tháng 5+6/2021 - Chuyên đề ngoại khóa đối với học sinh “Sử dụng mạng xã hội văn minh, hiệu quả, an toàn”;
- Chuyên đề đối với giáo viên “Hiệu quả của môi trường mạng trong dạy và học mùa dịch”.
- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và HS.
- Triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
- Phòng chống bạo lực học đường
-ĐTN.
 

-Ban chỉ đạo


- Ban chỉ đạo, GVCN

 
Tháng 7+8/2021 - Học sinh về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, tích cực tuyên truyền với người thân, gia đình, cộng đồng dân cư về Luật an ninh mạng, những mặt tích cực và tiêu cực khi sử dụng không gian mạng.
- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- Ban chỉ đạo
 
Tháng 9/2021
- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Wifi và mạng có dây đến từng phòng học để phục vụ giáo viên, học sinh trong quá trình dạy, học, tham khảo tài liệu, giải trí…
- Phối hợp với công an huyện Sóc Sơn, tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên và học sinh: Các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, phòng ngừa và đấu tranh với việc lợi dụng không gian mạng đưa thông tin độc hại, pháp luật ATGT…
- Giới thiệu với học sinh về trang web chính thức của nhà trường, các kênh thông tin mà nhà trường đang sử dụng để liên lạc với học sinh và cha mẹ học sinh;
- Dạy tiết 1 bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh;
- Thi thiết kế video “Lời nói từ trái tim” với mục đích cảm ơn  những người đang ở tuyến đầu chống dịch.
- Học sinh và cha mẹ học sinh khối 10 ký cam kết thực hiện và chấp hành nghiêm túc Luật an ninh mạng.
- Truyền thông về:” Trường học an toàn thân thiện và bình đẳng”.
- Ban chỉ đạo
 
 
- Ban chỉ đạo
 
 
 
 
 
 
- GVCN
- ĐTN
 
 
- Ban chỉ đạo
 
- ĐTN, GVCN
Tháng 10/2021 - Tuyền truyền và phát động thi đua chào mừng ngày ngày giải phóng thủ đô 10/10;
- Thi hùng biện chủ đề: “Không gian mạng, cơ hội và thách thức”.
- Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống lịch sử Người Hà Nội; tìm hiểu Luật thủ đô.
- GVCN, ĐTN.
 
- Ban chỉ đạo
- GVCN
Tháng 11/2021 - Thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức pháp luật: luật an ninh mạng … hưởng ứng “ngày pháp luật” cấp lớp, cấp trường.
- Tuyền truyền và phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Thi thiết kế Thiệp chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11, thiết kế Khung ảnh đại diện Facebook (avatar);
- Hoạt động truyền thông của CLB sách; Giới thiệu các cuốn sách dạy kỹ năng mềm.
- ĐTN
 
- ĐTN
 
 
 
-Ban chỉ đạo,CBTV
Tháng 12/2021 - Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021.
- Hoạt động ngoại khóa “Giáo dục giới tính”.
-Tổng kết chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng”;
- Khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể tích cực trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề.
- Ban chỉ đạo
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban Giám hiệu:
 • Thành lập chỉ đạo thực hiên chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” trường THPT Xuân Giang năm 2021và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch;
 • Chỉ đạo các tổ chuyên môn, Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, GVCN các lớp bám sát kế hoạch thực hiện đúng nhiệm vụ;
 • Phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, công an Xã Xuân Giang về công tác an ninh học đường, đặc biệt là đảm bảo an toàn trên không gian mạng. Phối hợp với Đoàn trường trong công tác giáo dục đạo đức, nền nếp, thi đua khối học sinh…
           2. Đoàn trường, Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và Luật an ninh mạng nói riêng. Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật an ninh mạng cấp trường năm 2021 cho học sinh và tham gia các cuộc thi cấp cụm, cấp thành phố (nếu có);
 • Phối hợp với các CLB trong nhà trường xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức như: đăng bài trên Website của trường, Facebook của Đoàn trường, bảng tin của nhà trường;
 • Mỗi giờ chào cờ xây dựng chủ đề ngoại khóa và phân công cho các tập thể lớp tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền.
           3. Ban chấp hành Công đoàn
 • Phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về Luật an ninh mạng, việc quản lý học sinh trên không gian mạng, những thuận lợi và khó khăn khi tổ chức dạy và học trực tuyến.
           4. Tổ chuyên môn và tổ Văn phòng
 • Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật an ninh mạng đến các thành viên trong tổ;
 • Kiểm tra, giám sát tổ viên thực hiện tốt các văn bản luật có liên quan.
           5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên GDCD.
 • Dựa vào kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoạch cho lớp chủ nhiệm, kế hoạch giảng dạy bám sát đặc điểm của lớp, chủ trương chung của nhà trường;
 • Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quản lý học sinh.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Các tổ chức, cá nhân liên quan khi triển khai hoạt động chủ động dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Quản lý học sinh trên không gian mạng” năm 2021 của trường THPT Xuân Giang. Ban giám hiệu yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Hà Nội (báo cáo);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
- BCHCĐ, BTĐT (để thực hiện);
- Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng (thực hiện);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (thực hiện);
- Website nhà trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


 
 
 
Nguyễn Văn Thành


 
 
 
 

Tác giả bài viết: amin
Nguồn tin: THPT Xuân Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?